DPPVN – Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave

Ptujska c. 91, SI-2327 Rače

GSM: 041 699 268

e-pošta: milan.vogrin@guest.arnes.si
dppvn.race@gmal.com

 


Uspešno zaključeni projekti


 • Sodelovanje pri akciji “Tudi žabe prečkajo cesto”. Akcija je naletela na velik medijski odziv (časopisi, radio, TV) (1995). Akcijo je podprl tudi PINUS Rače.
 • Projekt “Čuk je ogrožen, pomagajmo mu” je temeljila na izdelovanju gnezdilnic za to redko in ogroženo vrsto ptice (1996). Akcija je bila zelo dobro predstavljena v medijih (časopisi, radio, TV) in v tuji znanstveni reviji. Projekt so sofinancirali Open Society Institute - Slovenia in Marles.
 • Izvedba “Ekološkega raziskovalnega tabora Hoče 97’”. Po zaključku tabora smo izdali zbornik, kjer smo predstavili naše delo. Tabor je bil predstavljen v časopisih in na radio (1997).
 • Soorganizatorji mladinskega ekološkega raziskovalnega tabora Tišina 97'. Organizator PEC.
 • Projekt “Ohranimo jih” je temeljil na razstavi fotografij ogroženih rastlin, živali in njihovih življenjskih prostorov s področja Dravskega polja, predvsem pa krajinskega parka Rački ribniki - Požeg (1997). Projekt so podprli Open Society Institute - Slovenia, PINUS Rače in občina Rače - Fram.
 • Projekt “ Vode in dvoživke”. Izdali smo poster - zloženko s katerim smo želeli promovirati našo najbolj ogroženo živalsko skupino (1997). Projekt so finančno podprli Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za mladino, mestna občina Maribor in Banka Celje.
 • Izvedba posveta o krajinskem parku Rački ribniki - Požeg v soorganizaciji Radia Maribor. Posvet je potekal na sedežu občine Rače-Fram. Oddaja je bila predvajana 8.5.1998 ob 20 uri.
 • Izvedba Mladinskega raziskovalnega tabora Hoče 98’ za osnovnošolce. Sedež tabora je bil na Hočkem Pohorju. Tabor je omogočil Urad za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport, podprla pa ga je tudi občina Rače-Fram in Mariborska Mlekarna.
 • Izdaja zloženke z naslovom “Krajinski park Rački ribniki - Požeg” (1998) v katerem je predstavljena flora in favna Krajinskega parka in njegov pomen v slovenskem in evropskem merilu. Zloženka je predstavljena tudi na internetu. Izdajo zloženke so podprli Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Rače - Fram in Občina Slovenska Bistrica.
 • Na treh glavnih vstopnih točkah v Krajinski park Rački ribniki - Požeg smo postavili informativne table, ki obiskovalca opozarjajo na Krajinski park (1998). Projekt sta podprli občini Rače-Fram in Slovenska Bistrica.
 • Izdali smo vodnik Krajinski park Rački ribniki - Požeg, 1999. Projekt so med drugim podprli občini Rače-Fram in Slovenska Bistrica, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave in Nova KBM.
 • Sodelovanje pri projektu “reka Ložnica in travniki z mejicami v Spodnji Savinjski dolini”. Projekt je temeljil na izdaji brošure (1999).
 • Natisnili smo promocijske društvene majice z logotipom društva (1999).
 • Izdali smo voščilnico z motivom čopastega ponirka (1999).
 • Sodelovali smo pri mednarodni akciji “The Mediterranean Action day”, ki ga je vodila MIO-ECSDE iz Grčije, Slovenijo pa je kot edino društvo zastopalo DPPVN. Akcija je posnela nacionalna televizija (1999).
 • Izvedba mednarodnega kongresa (1-3. september, 2000, Nazarje) z naslovom “1st International Scientific Meeting of The biology and ecology of alpine amphibians and reptiles”. Projekt so podprli Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Občina Nazarje.
 • Soizvedba mladinskega tabora Mura 2000 v Bakovcih v sodelovanju s PEC.
 • Pričeli smo z izdajanjem mednarodne revije za biologijo in ekologijo BIOTA (2000).
 • Izdaja brošure Mejice v kulturni krajini. Projekt je podprlo Ministrstvo za okolje in prostor in Pinus Rače. 2000.
 • Namestili smo netopirnice za gozdne netopirje (2001). Netopirnice so bile v glavnem nameščene v Krajinskem parku Rački ribniki - Požeg. Akcijo je posnela tudi TV Slovenija.
 • Sodelovanje pri snemanju oddaje o pribi, ptiču, ki se je prilagodil na intenzivne kmetijske površine. Snemanje je potekalo na območju občine Rače - Fram. Oddajo je snemala RTV Slovenija (2001).
 • Sodelovali smo pri mednarodni akciji “The Mediterranean Action day”, ki ga je vodila MIO-ECSDE iz Grčije, Slovenijo pa je kot edino društvo zastopalo DPPVN (2001).
 • Sodelovanje pri snemanju oddaje Mejice, ki jo je snemala TV Slovenija (2001-2002). Oddaja je bila na sporedu novembra 2002.
 • Sodelovali smo pri mednarodni akciji “The Mediterranean Action day”, ki ga je vodila MIO-ECSDE iz Grčije, Slovenijo pa je kot edino društvo zastopalo DPPVN (2002).
 • Izdali smo vodnik “Pisani rastlinski svet, botanični vrt Tal”, ki ga je med drugim sofinanciralo tudi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2002).
 • Izdali smo zgibanko o DEFu (2002).
 • Pričeli smo izdajati DEF novice, ki izhajajo dvakrat letno. V njih obveščamo širšo javnost o aktivnostih in aktualni problematiki v porečju reke Donave.
 • Izvedli smo nacionalni posvet o mokriščih, 2. april 2003 v gradu v Račah z naslovom “Mokrišča – njihov pomen in ogroženost”. V ta namen smo izdali tudi zbornik povzetkov, ki je evidentiran v tudi v COBISS.
 • Predstavili smo se na stojnici v Mariboru ob svetovnem dnevu zemlje, 5.6. 2003.
 • Organizirali in izvedli smo tri dnevni posvet (23-25.3. 2003) o reki Donavi in njenih pritokih v Murski Soboti, ki se ga je udeležilo 15 predstavnikov iz podonavskih držav ter Andy Garner kot predstavnik UNDP/GEF.
 • Organizirali in izvedli smo desetdnevni mladinski mednarodni ekološki tabor z imenom »1st Danube river Basin Ecological Youth Camp “Mura 2003”. Sedež tabora je bil v Srednji Bistrici in sicer v osnovni šoli Prežihovega Voranca. Uradni jezik tabora je bila angleščina, udeležilo pa se ga je 30 udeležencev in njihovih mentorjev iz 6 držav z območja Podonavja (Bosna in Hercegovina, Bulgarija, Madžarska, Srbija, Slovaška, Slovenija).
 • Izdali smo zbornik »1st Danube river Basin Ecological Youth Camp “Mura 2003” na 64 straneh.
 • Izdali smo zbirko šestih razglednic »Natura 2000 - Ogrožene živali v Sloveniji, pomembne za Evropo – Rare and endangered animal species in Slovenia are important for Europe«. Tematika se navezuje na osveščanje javnosti in promocijo ogroženih živali, predvsem tistih, ki so uvrščene na seznam priloge I in II Habitatne diretive.
 • Sodelovali smo pri projektu: Natura 2000 in the new EU member states. Status report and list of sites for selected habitats and species, ki ga je vodil WWF (2004).
 • V sodelovanju z MOPE, GWP, Zavodom za šolstvo in ICRO, Inštitutom za celostni razvoj in okolje smo uspešno izpeljali nacionalno tekmovanje »Postani donavski umetnik«, ki ga je za celotno Podonavje organizirala mednarodna organizacija za varstvo Donave ICPDR (2004).
 • Sodelovali smo pri projektu: Natura 2000 in the new EU member states. Status report and list of sites for selected habitats and species, ki ga je vodil WWF (2004).
 • V sodelovanju z DEF smo izdali poster »Donava – tudi v Sloveniji«, ki je bil namenjen šolam (2004).
 • Kot soorganizatorji smo izvedli nacionalni posvet »Novi izzivi za ohranjanje mokrišč v 21. stoletju« 2.2.2005, Ljubljana in izdali zbornik z istim naslovom.
 • V letu 2004 in 2005 smo sodelovali pri snemanju dokumentrane  oddaje o  MEJICAH oziroma o živalih in rastlinah, ki živijo v pasovih grmovja in dreves iz sklopa Biotopi, ki jo pripravlja RTV SLO.
 • V sodelovanju z MOPE, GWP, Zavodom za šolstvo in ICRO, Inštitutom za celostni razvoj in okolje smo uspešno izpeljali nacionalno tekmovanje »Postani donavski umetnik«, ki ga je za celotno Podonavje organizirala mednarodna organizacija za varstvo Donave ICPDR (2005).
 • Izdali smo vodnik « Oaza miru in življenja. Krajinski park Rački ribniki-Požeg. Sodelovanje z Občina Rače-Fram, 2006.
 • Izdali smo brošuro « Reka Sava – naša skupna dediščina » v petih jezikih Savskega bazena. 2006.
 • V sodelovanju z WWF smo izdali priročnik «Financiranje Nature 2000 –Priročnik z navodili ». 2006.
 • V sodelovanju z MOP smo organizirali posvet in predstavitev priročnika «Financiranje Nature 2000 ». 2006
 • V letu 2005 in 2006 smo sodelovali pri snemanju dokumentrane  oddaje o  ŽIVLJENJE NA PRODU oziroma o življenju živali in rastlin v gramoznicah iz sklopa Biotopi, ki jo pripravlja RTV SLO.
 • V sodelovanju z MOPE, GWP, Zavodom za šolstvo in ICRO, Inštitutom za celostni razvoj in okolje smo uspešno izpeljali nacionalno tekmovanje »Postani donavski umetnik«, ki ga je za celotno Podonavje organizirala mednarodna organizacija za varstvo Donave ICPDR (2007).
 • V sodelovanju z RTV Slovenija smo pripravili 5 min predstavitev Krajinskega parka Rački ribniki – Požeg v okviru oddaje Slovenski magazin. 17.6. 2007, 2135.
 • V sodelovanju z MOP, Sektor za naravo smo organizirali predstavitev in delavnico « »Linking Management and Financing of Natura 2000”. 15.9.2007.
 • V sodelovanju z WWF smo izdali priročnik «Financiranje Nature 2000 –Priročnik z navodili ». 2007.
 • Waste in our life. Educational material. Learner’s book. MIO-ECSDE, Atene, 2007
 • Sodelovali smo pri izobraževalnem projektu Barje. 2007-2008. Vodja projekta BIC Ljubljana.
 • Delavnica »Možnosti financiranja Natura 2000 v Sloveniji iz EU finančnih skladov« V sodelovanju z MOP. 4.4.2008. (delavnica_moznosti_financiranja_natura_2000)
 • Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji. Conservation of biodiversity of the Mura river in Slovenia : ukrepi za dosego ciljev "C". Zv. 2, Grafične priloge. Inštitut za vode Republike Slovenije, Inženiring za vode, d.o.o., Društvo za proučavanje ptic in varstvo narave.2008.
 • Izdelava in postavitev gnezdilnic za ptice v ornitološkem rezervatu Gaj, Maribor. 2009.
 • V letu 2008 in 2009 smo sodelovali pri snemanju dokumentrane  oddaje o RIBNIKIH iz sklopa Biotopi, ki jo pripravlja RTV SLO.
 • Izdali smo zbirko treh razglednic »Ekološka učna pot Vrbje". 2009. Sofinancer Občina Žalec.
 • V sodelovanju z MOPE, GWP, Zavodom za šolstvo in ICRO, Inštitutom za celostni razvoj in okolje smo uspešno izpeljali nacionalno tekmovanje »Postani donavski umetnik«, ki ga je za celotno Podonavje organizirala mednarodna organizacija za varstvo Donave ICPDR (2009).
 • Sodelovanje na konferenci "Civil Society Dialogue on Mediterranean Process: UfM Ministrial on Environment - Climate Change COP Copenhagen - long term strategy on water in the Mediterranean. 1st November 2009, Cairo. Več informacij na MIO-ECSDE strani.
 • Sodelovanje na konferenci Joint Egyptian-Dutch Water Conference "Towards the new long-term strategy for water in the Mediterranean". 2-3rd November 2009, Cairo. 
 •  Izdelali in postavili smo 20 gnezdilnice za ptice na Pohorju. 2010.
 • Partner pri projektu Life »BioMura«. 2008-201.
 • Izdelali in postavili smo 50 gnezdilnic za ptice v različnih koncih Slovenije, 2011.
 •  V sodelovanju z MOPE, GWP, Zavodom za šolstvo, ICRCO, smo uspešno izpeljali nacionalno tekmovanje "Postani DOnavski umetnik", ki ga je za celotno Podonavje organizirala mednarodna organizacija za varstvo Donave ICPDR. 201.

 • Izdali smo brošuro "Ptice ribnika Vrbje". 2011, sofinancer Občina Žalec
 •  Opravili smo inventarizacijo kačjih pastirjev na ribniku Vrbje. Financer Občina Žalec, 2012.

 • Izdali smo brošuro "Kačji pastirji ribnika Vrbje", 2012, Sofinancer Občina Žalec.
 • V sodelovanju z MKO, GWP, Zavodom za šolstvo in ICRO, smo uspešno izpeljali nacionalno tekmovanje "Postani Donavski umetnik", ki ga organizira ICPDR, 2012.
 • Izdali smo dve razglednici "Učna pot Hrastje" v Grižah. 2012, Sofinancer Občina Žalec.
 • V sodelovanju z MKO, GWP, Zavodom za šolstvo in ICRO, smo uspešno izpeljali nacionalno tekmovanje "Postani Donavski umentik", ki ga organizira ICPDR, 2013.
 • Izdelali smo 50 gnezdilnic za ptice pevke, črnega hudournika in sove. Gnezdilnice so nameščene na širšem območju Maribora, Dravskega polja in Pohorja. 2014.
 • Izdali smo brošuro »Kačji pastirji ribnika Vrbje«. 2014, Sofinancer Občina Žalec.
 • V sodelovanju z MKO, GWP, Zavodom za šolstvo, ICRO, Inštitutom za celostni razvoj in okolje smo uspešno izpeljali nacionalno tekmovanje »Postani donavski umetnik«, ki ga je za celotno Podonavje organizirala mednarodna organizacija za varstvo Donave ICPDR. 2014
 • Sodelovali smo pri snemanju oddaje »O živalih in ljudeh« - gnezdilnice. 2014.
 • Projekt »Čuk je ogrožen«, nameščanje gnezdilnic, RTV SLO, 2018 https://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-ljudeh/174565373
 • Opazovanje ptic v parku v Žalcu, ob svetovnem dnevu živali, 2018
 • Projekt bela štorklja (obročkanje v SL SLO). RTV SLO, 2017, 2018, 2019, 2020 https://4d.rtvslo.si/arhiv/o-zivalih-in-ljudeh/174550132
 • Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO) (2019-2022) https://www.limnos.si/projekti/eip-greko/
 
Opazovanje ptic
 
Mala uharica Asio otus
 
Martinček Lacerta agilis
 
Poljski zajec Lepus europaeus
 
Štiriperesna marzilka Marsilea quadrifolia
 
Bela štorklja Ciconia ciconia
 
Sončni zahodi
 
Revija Biota
 
Modras Vipera ammodytes
 
Zaključna prireditev "Donavski umetnik" 2008 v Zelencih
 
Zima
 
Udeleženci sestanka "Ramsar" 2008
 
Veliki zvonček Leucojum vernum
 
Snemanje plavčka Rana arvalis
 
Gnezdo mlakarice Anas platyrhynchos
 
Bela pastirica Motacilla alba
 
Delovni sestanek DEF
 
Sekulja Rana temporaria
 
Laška kobilica Calliptamus italicus
 
 
Rumena pastirica Motacilla flava

Zelena rega Hyla arborea

Zahodnoevropski zelenec Lacerta bilineata
 
Rečni galebi Larus ridibundus
Komatar Turdus torquatus
Bela štorklja Ciconia ciconia

Aktualno

20.08.2020
Sodelovanje pri projektu »Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)«

 

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)” se ...

19.08.2020
Na voljo je publikacija o kačjih pastirjih ribnika Vrbje (ostale publikacije)
pdfKacji_pastirji_Vrbje
01.09.2013
Na voljo brošura o pticah ribnika Vrbje (Ostale publikacije).

pdf  Ptice_ribnika_Vrbje

N;